ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

 

ԺԲ.00.01 - Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն. 2

ԺԲ.00.02 - Հանրային իրավունք- սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում. 5

ԺԲ.00.03 - Մասնավոր իրավունք-քաղաքացիական,առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք. 9

ԺԲ.00.04 - Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն. 11

ԺԲ.00.05 - Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք. 14

ԺԲ.00.06 - Միջազգային իրավունք. 16

 

 


 

ԺԲ.00.01 - Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

 

1.                    

ԺԲ.00.01

Աբաջյան Ռոզա

Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2020/001-Roza_Abajyan.pdf

2.                    

ԺԲ.00.01

ԱԲՈԼՖԱԶԼ ԱՄԵՐԻ ՇԱՀՐԱԲԻ

Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը.

http://etd.nla.am/10576/

 

3.                    

ԺԲ.00.01

Ազարյան Ալեքսանդր

Իրավական կարգավորումը, նրա կառուցակարգը, նպատակը և զարգացման հեռանկարները.

http://etd.nla.am/1006/

4.                    

ԺԲ.00.01

ԱՄԻՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

Պետական իշխանության հանրային իրավական պատասխանատվությունը ժամանակակից իրավունքում և դրա կենսագործման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/6772/

 

5.                    

ԺԲ.00.01

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

Իրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում.

http://etd.nla.am/3895/

 

6.                    

ԺԲ.00.01

ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ

Իրավունքի գործառույթները ժողովրդավարական իրավական պետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/5171/

 

7.                    

ԺԲ.00.01

Բունիաթյան

Ռուբեն

Մարդու իրավունքների զարգացման պատմատեսական և գործնական-կիրառական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1076/
https://www.bok.am/index.php/node/6263

8.                    

ԺԲ.00.01

Գևորգյան Անդրանիկ

Պետությունն ազգային անվտանգության համակարգային կառուցվածքում (տեսաիրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/10691/

9.                    

ԺԲ.00.01

Գույումջյան Տիգրան

Հողի սեփականության իրավունքի զարգացման պատմությունը Հայաստանում.

http://etd.nla.am/1096/

10.                

ԺԲ.00.01

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

Իրավական մշակույթի ձևավորման արդի հիմնահարցերը և միտումները.

http://etd.nla.am/1109/

11.                

ԺԲ.00.01

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԵԼԻԶԱՎԵՏԱ

Հայաստանում դատական իշխանության զարգացման տեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրները (պատմատեսական և իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6699/

12.                

ԺԲ.00.01

ԴԱՍՈՅԱՆ ԱԼՖՐԵԴ

Ազգային իրավական համակարգը և դրա զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալացման պայմաններում (պատմատեսական-իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/3627/

 

13.                

ԺԲ.00.01

ԴԱՎԹՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ

Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/3905/

14.                

ԺԲ.00.01

ԴԱՎԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/8462/

 

15.                

ԺԲ.00.01

Իկիլիկյան Արթուր

Ինքնիշխանությունը որպես պետաիրավական ինստիտուտ (պատմատեսական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/3756/

16.                

ԺԲ.00.01

ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ

Դատական իշխանությունը որպես սոցիալ-իրավական ինստիտուտ (համատեսական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6501/

17.                

ԺԲ.00.01

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Իրավունքի արժեբանության (աքսիոլոգիայի) հիմնահարցեր.

http://etd.nla.am/1173/

18.                

ԺԲ.00.01

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵԳՈՐ

Իրավական ռեժիմի ինստիտուտը ազգային իրավական համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/6917/

19.                

ԺԲ.00.01

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՐՍԵՐ

Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը.

http://etd.nla.am/7210/

20.                

ԺԲ.00.01

Հակոբյան Աննա

Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր, պատմատեսական և իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/10481/
http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2018/001-Anna_Hakobyan.pdf

21.                

 ԺԲ.00.01

Հակոբյան Աննա 

Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր. պատմատեսական և իրավական վերլուծություն

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Anna_Hakobyan.pdf

22.                

ԺԲ.00.01

Հակոբյան Նարեկ

Բացերը իրավունքում և դրանց լրացման իրավաբանական եղանակները (միջոցները), համեմատական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/6761/

 

23.                

ԺԲ.00.01

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԱՅԿ

Պետության կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում.

http://etd.nla.am/10024/

24.                

ԺԲ.00.01

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

սեղմագիր

Դրական իրավունքի օբյեկտիվության հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/6746/
https://www.bok.am/sites/default/files/2021-04/001-Tigran_Ghazaryan.pdf

25.                

ԺԲ.00.01

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Դրական իրավունքի օբյեկտիվության հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/5507/

26.                

ԺԲ.00.01

ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ՀԱՄԱՏԵՍԱԿԱՆ և ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ)

http://ghambaryan.tonus.am/wp-content/uploads/2016/03/Doktrakan-verjnakan-02.03.2012.pdf

27.                

ԺԲ.00.01

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ

Իրավունքի սկզբունքների դերը ՀՀ իրավական համակարգում. պրակտիկ և տեսական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/7576/

28.                

ԺԲ.00.01

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԻՍԱԿ

Լեգիտիմությունը որպես իրավունքի որակական հատկանիշ.

http://etd.nla.am/7555/

29.                

ԺԲ.00.01

ՄԱՐԻԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ

Հայ կանոնական (եկեղեցական) իրավունքի ձևավորումը և զարգացումը` IV-XII դարերում (պատմատեսական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/4404/

 

30.                

ԺԲ.00.01

միրզոյան արծրուն

Դատական իրավաստեղծ գործունեության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսական և կիրառական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6141/

31.                

ԺԲ.00.01

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՌԻՄԱ

Իրավունքի սոցիոլոգիական դպրոցի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները (պատմատեսական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/4397/

 

32.                

ԺԲ.00.01

ՆԱԶԻՆՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ

Սահմանադրությունը ազգային օրենսդրության համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/10498/

 

33.                

ԺԲ.00.01

ՇԱԽՊԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում.

http://etd.nla.am/3872/

 

34.                

ԺԲ.00.01

Շուքուրյան Արմեն

Իրավունքի արժեբանության տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները.

http://etd.nla.am/3638/

35.                

ԺԲ.00.01

ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

Իրավունքի էությունը և սոցիալական նշանակությունը. պատմական-տեսական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/3655/

 

36.                

ԺԲ.00.01

Սարգսյան Դավիթ

Փաստաբանության կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները իրավական պետության ձևավորման պայմաններում.

http://etd.nla.am/9521/

 

37.                

ԺԲ.00.01

ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.).

http://etd.nla.am/1412/

 

38.                

ԺԲ.00.01

ՎԱՍԻԼՅԱՆ ՄՀԵՐ

Պետությունների տիպաբանության պատմատեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները.

http://etd.nla.am/7575/

39.                

ԺԲ.00.01

Վարդանյան Ռաֆայել

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հայեցակարգի պատմատեսական և իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/1261/

 

40.                

ԺԲ.00.01

Տեր-Բալյան Արեն

Իրավունքի գլոբալացումն արդի ժամանակաշրջանում (տեսական-իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/10690/

41.                

ԺԲ.00.01
12.00.01

Հակոբյան Աննա

Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն

https://rau.am/uploads/post/editor_image/29_1635750075.pdf

42.                

ԺԲ.00.01
12.00.01

Հովսեփյան Վանինե

Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրը սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն)

https://rau.am/uploads/post/editor_image/avto-hovsepyan_vanine_1622488243.pdf

ԺԲ.00.02 - Հանրային իրավունք- սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում

 

43.                

ԺԲ.00.02

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հարապետության անդամակցության հիմնախնդիրները. սահմանադրաիրավական հետազոտություն.

http://etd.nla.am/10089/

 

44.                

ԺԲ.00.02

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՄԱՅԱ

Եվրոպական միության վերպետական մարմինների և Եվրոպական միության անդամ պետությունների իրավասությունների հարաբերակցությունը քրեաիրավական ոլորտում.

http://etd.nla.am/1012/

 

45.                

ԺԲ.00.02

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Սահմանադրական դատավարության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3738/

 

46.                

ԺԲ.00.02

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՆԵԼԼԻ

Անձի արժանապատվության պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/4420/

 

47.                

ԺԲ.00.02

ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ

Մարդու բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու սահմանադրական իրավունքի իրացման ներպետական իրավական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/4381/

 

48.                

ԺԲ.00.02

ԱՓՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ

Մարդու և քաղաքացու հեռախոսային խոսակցությունների և այլ հաղորդակցության գաղտնիության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրաիրավական նկատառումները.

http://etd.nla.am/3737/

 

49.                

ԺԲ.00.02

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՍԱՅԱԴ

Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3885/

50.                

ԺԲ.00.02

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ

Պրոբացիայի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. կազմակերպման ու գործունեության իրավական հիմնախնդիրները միջազգային իրավական չափորոշիչների համատեքստում.

http://etd.nla.am/3720/

 

51.                

ԺԲ.00․02

ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ

Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում (սահմանադրաիրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/5873/

 

52.                

ԺԲ.00.02

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

Համակենտրոնացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրոպական Միությունում.

http://etd.nla.am/3901/

 

53.                

ԺԲ.00.02

ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում իրավունքների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/4384/

 

54.                

ԺԲ.00.02

Դալլաքյան Երվանդ

Դատական իշխանության անկախության սկզբունքի սահմանադրաիրավական ասպեկտները.

http://etd.nla.am/1098/

55.                

ԺԲ.00.02

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3580/

 

56.                

ԺԲ.00.02

ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ԳՈՌ

Պետական գաղտնիքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3910/

 

57.                

ԺԲ.00.02

ԵՍԱՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ

Ընտրական վեճերի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3064/

 

58.                

ԺԲ.00.02

ԶԱՐԻԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

Վարչական մարմինների փոխօգնության ինստիտուտի կատարելագործման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3896/

 

59.                

ԺԲ.00.02

ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքների ապահովման ոլորտում.

http://etd.nla.am/3899/

 

60.                

ԺԲ.00․02

ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՀՐԱՅՐ

Կառավարման կիսանախագահական ձևը Հայաստանի Հանրապետությունում (սահմանադրական մոդել և իրականություն).

http://etd.nla.am/6369/

 

61.                

ԺԲ.00.02

ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

Ընտրական համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3908/

62.                

ԺԲ.00.02

ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԵ

Հայաստանի Հանրապետության որպես աշխարհիկ պետության սահմանադրաիրավական բնութագիրը. տեսական-իրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/7446/

63.                

ԺԲ.00.02

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԻՄԱ

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3740/

 

64.                

ԺԲ.00.02

ԽԱԼԱԹՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պետական կառավարման ձևի զարգացման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/10022/

 

65.                

ԺԲ.00․02

Խալաթյան Արտաշես

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պետական կառավարման ձևի զարգացման հիմնախնդիրները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Artashes_Khalatyan.pdf

66.                

ԺԲ.00.02

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԱՄ

Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/3396/

 

67.                

ԺԲ.00.02

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՅԿ

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Սահմանադրությունը (տեսական-իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/3907/

 

68.                

ԺԲ.00.02

ԽԱՉԻԿՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/4711/

69.                

ԺԲ.00.02

Խուդոյան Գարիկ

Եվրոպական Միության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրավական հիմնախնդիրները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Garik_Khudoyan.pdf

70.                

ԺԲ.00․02

ԿԵՍՈՅԱՆ ՀԱՅԿ

Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/7449/

 

71.                

ԺԲ.00.02

ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ

Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները.

http://etd.nla.am/4402/

 

72.                

ԺԲ.00.02

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

Անձի պատշաճ վարչարարության իրավունքը' սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում.

http://etd.nla.am/10027/

 

73.                

ԺԲ.00.02

ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՄՀԵՐ

Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում.

http://etd.nla.am/3865/

 

74.                

ԺԲ.00.02

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ

Երկքաղաքացիությունը սահմանադրական իրավունքում հասարակական զարգացման արդի փուլում.

http://etd.nla.am/1213/

75.                

ԺԲ.00.02

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՇԱԿ

Եվրոպական Միության գործունեության իրավական հիմքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում.

http://etd.nla.am/3879/

 

76.                

ԺԲ.00.02

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

Կառավարման ձևի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետոիթյունում.

http://etd.nla.am/4403/

77.                

ԺԲ.00.02

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

Ահաբեկչության դեմ պայքարի սահմանադրաիրավական հիմունքները.

http://etd.nla.am/1219/

78.                

ԺԲ.00.02

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ

ԼՂՀ Սահմանադրության արժեբանական առանձնահատկությունները և սահմանադրականության հետագա զարգացման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/688/

 

79.                

ԺԲ.00.02

Ղազարյան Արև

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովումը ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/4418/

80.                

ԺԲ.00.02

ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմքերը.

http://etd.nla.am/1256/
http://ghambaryan.tonus.am/wp-content/uploads/2016/03/teknacuakan-1.pdf

81.                

ԺԲ.00.02

ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԻՐԱՎԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

http://ghambaryan.tonus.am/wp-content/uploads/2016/03/teknacuakan-1.pdf

82.                

ԺԲ.00.02

ՂՈԼԱՄՀՈՍԵՅՆ ՄԱՍՈՒԴ

Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1259/

 

83.                

ԺԲ.00.02

ՄԱԴՈՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

Ոստիկանությունում ծառայության կազմակերպաիրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետութունում.

http://etd.nla.am/3335/

 

84.                

ԺԲ.00.02

ՄԱՆԱՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ

Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում.

http://etd.nla.am/3906/

 

85.                

ԺԲ.00.02

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԱՀԱԿ

Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1291/

 

86.                

ԺԲ.00.02

ՄԱՐԱՆԴՅԱՆ ՌՈՒՍԼԱՆ

Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/4710/

87.                

ԺԲ.00.02

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՏԱՐՈՆ

Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրականացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում.

http://etd.nla.am/3623/

 

88.                

ԺԲ.00.02

Մելիքսեթյան Լիլիթ

Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2020/001-Lilit_Meliksetyan.pdf

89.                

ԺԲ.00.02

ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը.

http://etd.nla.am/10850/

90.                

ԺԲ.00.02

ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՎԱՀԵ

Եվրամիության շրջանակներում հանցագործության զոհերի իրավունքների ոլորտում քրեադատավարական օրենսդրության ներդաշնակեցման առանձնահատկությունները.

http://etd.nla.am/3718/

91.                

ԺԲ.00․02

Նալչաջյան Րաֆֆի

Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Raffi_Nalchajyan.pdf

92.                

ԺԲ.00.02

Նալչաջյան Րաֆֆի

սեղմագիր

Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/10725/


https://www.bok.am/sites/default/files/2020-07/001-Raffi_Nalchajyan.pdf

93.                

ԺԲ.00․02

ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Գործադիր իշխանության նկատմամբ ՀՀ ազգային ժողովի վերահսկողության սահմանադրական հիմքերը.

http://etd.nla.am/5851/

94.                

ԺԲ.00.02

ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԳՈՌ

Փախստականների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3869/

 

95.                

ԺԲ.00.02

ՇԱՔԱՐՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ

Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ.

http://etd.nla.am/3909/

96.                

ԺԲ.00.02

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ

Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3888/

 

97.                

ԺԲ.00.02

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆՈՒՇ

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/4372/

 

98.                

ԺԲ.00.02

ՍԱՅԱԴՅԱՆ ՎԱՀԵ

Կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/705/

99.                

ԺԲ.00.02

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՆԻ

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման արդի հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/3578/

 

100.            

ԺԲ.00․02

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԵՐԻ

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/5846/

 

101.            

ԺԲ.00․02

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԵՐԻ

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/5845/

 

102.            

ԺԲ.00․02

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿ

Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների սահմանները.

http://etd.nla.am/5875/

 

103.            

ԺԲ.00.02

ՍԱՐՈՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը.

http://etd.nla.am/3762/

104.            

ԺԲ.00.02

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ

Մարդու արժանապատվության պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. սահմանադրաիրավական վերլուծություն.

http://etd.nla.am/3372/

 

105.            

ԺԲ.00.02

ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Եվրոպական միության անդամակցության իրավական հիմքերը և չափանիշները.

http://etd.nla.am/4383/

 

106.            

ԺԲ.00.02

ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՆԱՐԵԿ

Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում).

http://etd.nla.am/3883/

 

107.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Ալեքսեև Իգոր

Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ

https://rau.am/uploads/post/editor_image/avtoreferat%20Alekseev_1630581774.pdf

108.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Ապրեսյան Զոհրակ

Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան)

https://rau.am/uploads/post/editor_image/apresyan_zorak_avtoref_1623663875.pdf

109.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Գրիգորյան Արման 

նասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը. համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները

https://rau.am/uploads/post/editor_image/grigoryan_arman_avtoref_1623663743.pdf

110.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Դենիլխանով Շամու

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները բնակչության տրանսպորտային սպասարկման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում

https://rau.am/uploads/post/editor_image/denilxanov_1645188318.pdf

111.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Իսկանդարյան Իզաբելլա

Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում

https://rau.am/uploads/post/editor_image/Summary%20IIskandaryan_1620130832.pdf

112.            

ԺԲ.00.02
12.00.02

Ջանդուբաեվ Զաուր

Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի Ռուսաստանի Դաշնությունում

https://rau.am/uploads/post/editor_image/28.04.2021%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_1620130814.pdf

ԺԲ.00.03 - Մասնավոր իրավունք-քաղաքացիական,առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք

 

113.            

ԺԲ.00.03

Evoyan
Mariam

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ (ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ)

http://etd.nla.am/10644/

 

114.            

ԺԲ.00.03

Ավագյան Նարինե

Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցկացությունից

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Narine_Avagyan.pdf

115.            

ԺԲ.00.03

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ

Բժշկական ապահովագրության իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/4450/

 

116.            

ԺԲ.00.03

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ

Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով).

http://etd.nla.am/3889/1/001-Vahram_Avetisyan.pdf

117.            

ԺԲ.00.03

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3688/

118.            

ԺԲ.00.03

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՌԱՖԻԿ

Պարտատոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3759/

119.            

ԺԲ.00.03

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

Գործարար շրջանառությունում էլեկտրոնային ձևով կնքվող գործարքների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/5852/

 

120.            

ԺԲ.00.03

ԹԱՎԱԴՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

Հակամրցակցային համաձայնությունների կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/3878/

121.            

ԺԲ.00.03

ԹԵՎԱՆՅԱՆ ՍՈՆԱ

Կոնցեսիոն պայմանագրի իրավական կարգավորումը.

http://etd.nla.am/1165/

122.            

ԺԲ.00.03

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ

Հանրային սեփականության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/5941/

123.            

ԺԲ.00.03

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄՈՎՍԵՍ

Գույքի կամավոր ապահովագրության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/7694/

124.            

ԺԲ.00.03

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԱՆԵ

Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3898/

125.            

ԺԲ.00.03

Հարությունյան Գևորգ

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ.

http://etd.nla.am/4366/

 

126.            

ԺԲ.00.03

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (տնտեսական ընկերությունների օրինակով).

http://etd.nla.am/5844/

 

127.            

ԺԲ.00.03

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԱ

Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ ինստիտուտի իրավական խնդիրները.

http://etd.nla.am/3871/

 

128.            

ԺԲ.00.03 

Ղուկասյան Շուշանիկ

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Shushanik_Ghukasyan.pdf

129.            

ԺԲ.00.03 

ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ

http://etd.nla.am/10666/1/%D4%B1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%87.%D5%82%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf

130.            

ԺԲ.00.03

ՄԵԼԻՔՋԱՆՅԱՆ ԼԻՊԱՐԻՏ

Միջազգային հաշվարկներում մուրհակի կիրառման հետ կապված իրավական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1303/

131.            

ԺԲ.00.03

ՄԵՂՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

Տնտեսական ընկերությունների կողմից խոշոր և շահագրգռվածությամբ գործարքների կնքման առանձնահատկությունները.

http://etd.nla.am/3761/

 

132.            

ԺԲ.00.03

ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ ԱՆԻ

Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/10667/

 

133.            

ԺԲ.00.03

Մութաֆյան Անի 

Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Ani_Mutafyan.pdf

134.            

ԺԲ.00.03

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ

http://etd.nla.am/10666/

 

135.            

ԺԲ.00.03

ՉԻՖԼԻԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ

Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը.

http://etd.nla.am/7790/

136.            

ԺԲ.00.03

Պետրոսյան Ռուբինա

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային եվ գույքային իրավունքների իրականացումը ՀՀ-ում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Rubina_Petrosyan.pdf

137.            

ԺԲ.00.03

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

Ոչ առևտրային կազմակերպությունները՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ.

http://etd.nla.am/7691/

138.            

 ԺԲ.00.03

Սահակյան Նանե

Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

 

139.            

ժԲ.00.03 

Սողոմոնյան Աշխեն 

Տնտեսական ընկերությունների լուծարման իրավական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Ashkhen_Soghomonyan.pdf

140.            

ԺԲ.00.03

Վարդանյան Արթուր

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը` որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Artur_Vardanyan.pdf

141.            

ժԲ.00.03

Օհանյան Դավիթ

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի մեկնաբանման արդի հիմնախնդիրները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-David_Ohanyan.pdf

142.            

ԺԲ.00.03

ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ ՍԻՄՈՆ

Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ.

http://etd.nla.am/3887/

143.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

АРУТЮНЯН САТЕНИК

Проблемы применения норм lex mercatoria в международном частном праве.

http://etd.nla.am/7788/

144.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

ГРИГОРЯН ГРИГОР

Правовые проблемы реализации принципа недопустимости злоупотребления правом в гражданских правоотношениях.

http://etd.nla.am/7674/

145.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

ГРИГОРЯН СУРЕН

Гражданско-правовая защита товарного знака в Республике Армения.

http://etd.nla.am/7686/

146.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

ЗОГРАБЯН ТИГРАН

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг в Республике Армения.

http://etd.nla.am/10651/

 

147.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

МАЛХАСЯН АРЕГ

Проблемы имущественной ответственности медицинских организаций в Республике Армения.

http://etd.nla.am/5928/

148.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

НИКОГОСЯН ЕВГЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРА (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

http://etd.nla.am/4411/

149.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

ОГАНЕСЯН НАИРА

Проблемы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав на музыкальные произведения в Республике Армения.

http://etd.nla.am/10654/

 

150.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

САРГИЗОВ ЛЕВОН

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

http://etd.nla.am/4449/

 

151.            

ԺԲ.00.03 12.00.03

СТЕПАНЯН МИКАЕЛ

Институт финансового уполномоченного в Российской Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/6900/

 

152.            

ԺԲ.00.03 
12.00.3

ԷՎՈՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ

Институт общей собственности в гражданском праве РА (современное состояние и тенденции развития).

http://etd.nla.am/10644/1/063_Mariam_Evoyan.pdf

ԺԲ.00.04 - Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն

 

153.            

ԺԲ.00.04

Աղաբաբյան Նելլի 

Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Nelli_Aghababyan.pdf

154.            

ԺԲ.00.04

ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ՆԵԼԼԻ

Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

http://etd.nla.am/10591/

 

155.            

ԺԲ.00.04

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼ

Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/3876/

 

156.            

ԺԲ.00.04

Բատիկյան Կարեն

Առաջին ատյանի դատարանում դատախազի կողմից մեղադրանքի պաշտպանության դատավարական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3112/

 

157.            

ԺԲ.00.04

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/4368/

158.            

ԺԲ.00.04

ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց.

http://etd.nla.am/4371/

 

159.            

ԺԲ.00.04

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

http://etd.nla.am/10592/

 

160.            

ԺԲ.00.04

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/10592/1/Ani_Danielyan.pdf

161.            

ԺԲ.00.04

ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

Հանցագործություններ քննելիս տակտիկական հնարքների կիրառման թույլատրելիության սահմանները.

http://etd.nla.am/1113/

162.            

ԺԲ.00.04

Եսայան Վարդուշ

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/4367/

163.            

ԺԲ.00.04

Եսայան Վարդուշ

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/4423/

 

164.            

ԺԲ.00.04

ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ԱՐԱ

Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/3875/

165.            

ԺԲ.00.04

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՊԱՎԵԼ

Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/3884/

 

166.            

ԺԲ.00.04

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՅՈՒՐԻՅ

Արդարադատության մատչելիությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում և դրա իրականացման օրենսդրական երաշխիքները.

http://etd.nla.am/3588/

167.            

ԺԲ.00.04

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՋՈՆ

Դատավճռի որպես արդարադատության իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/6271/

168.            

ԺԲ.00.04

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԶՈՐԱՅՐ

Էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռքբերման, ստուգման և գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեադատավարական ապացուցման գործընթացում.

http://etd.nla.am/10128/

169.            

ԺԲ.00.04

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՅԿ

Արբիտրաժային վճիռների վիճարկման վարույթի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3752/

 

170.            

ԺԲ.00.04

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/3877/

 

171.            

ԺԲ.00.04

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՀԵ

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/3246/

 

172.            

ԺԲ.00.04 

Ղազարյան Արտակ

Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Artak_Ghazaryan.pdf

173.            

ԺԲ.00.04

ՂԱՐՍԼՅԱՆ ԱՇԽԵՆ

Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ.

http://etd.nla.am/4421/

 

174.            

ԺԲ.00.04

ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/3897/

 

175.            

ԺԲ.00.04

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

http://etd.nla.am/1297/

 

176.            

ԺԲ.00.04

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՆԱՐԵԿ

Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/5982/

177.            

ԺԲ.00.04

Միքայելյան Անի

Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Ani_Mikayelyan.pdf

178.            

ԺԲ.00.04

Մուկուչյան Տիգրան

Դատական իշխանությունը և դրա իրականացման տեսա-իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/4370/

 

179.            

ԺԲ.00.04

ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/6756/

180.            

ԺԲ.00.04

ՉՈԲԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ

Քաղաքացիաիրավական վեճերի քննության այլընտրանքային եղանակները.

http://etd.nla.am/6758/

181.            

 ԺԲ.00.04 

Պետրոսյան Լիլիթ

EX OFFICIO (գործի ի պաշտոնե քննության) սկզբունքի իրացումը վարչական դատավարությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Lilit_Petrosyan.pdf

182.            

ԺԲ.00.04

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՅԿ

Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոխելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/4377/

183.            

ԺԲ.00.04

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՅկ

Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոխելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները.

Microsoft Word - Sargsyan Hayk 25.05.2015.doc (nla.am)

184.            

ԺԲ.00.04

ՍՈՒՋՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/4369/

185.            

ԺԲ.00.04

ՍՈՒՋՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/4472/

186.            

ԺԲ.00.04

Վարդանյան Առնոլդ

Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2020/001-Arnold_Vardanyan.pdf

187.            

ԺԲ.00.04

ՏԵՐԶԻԿՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

Վերաքննիչ դատական ատյանում քրեական արդարադատության իրականացման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն).

http://etd.nla.am/3647/

188.            

ԺԲ.00.04 12.00.04

АЙРАПЕТЯН ЮРИЙ

ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

http://etd.nla.am/3588/

 

189.            

ԺԲ.00.04 12.00.04

Саргсян Левон

Процессуальные особенности при рассмотрении дел о защите права на интеллектуальную собственность (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/5971/

 

190.            

ԺԲ.00.04 12.00.04

ТЕРЗИКЯН САРГИС

Проблемы реализации уголовного правосудия в суде Апелляционной инстанции (сравнительно-правовое исследование)

http://etd.nla.am/3647/

 

191.            

ԺԲ.00.04
12.00.04

Հարությունյան Նելլի

Քրեական գործերով իրավական օգնության, ներառյալ հանձնման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները (համեմատական-իրավական վերլուծություն)

https://rau.am/uploads/post/editor_image/Autoreferat%20HarNel_1644326087.pdf

ԺԲ.00.05 - Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

 

192.            

ԺԲ.00.05

12.00.05

 

Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում.

http://etd.nla.am/5191/2/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD.pdf

193.            

ԺԲ.00.05

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ

Տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1005/

 

194.            

ԺԲ.00.05

ԱԼԵՔՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ

Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն).

http://etd.nla.am/3598/

195.            

ԺԲ.00.05

ԱԼՈՅԱՆ ԳՈՌ

Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների եղանակ. քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներ.

http://etd.nla.am/4378/

 

196.            

ԺԲ.00.05

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱՐԱՄ

Բլանկետային դիսպոզիցիաներով կոռուպցիոն հանցագործույթունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/7602/

 

197.            

ԺԲ.00.05

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ

Խուլիգանության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/3894/

198.            

ԺԲ.00.05

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3886/

 

199.            

ԺԲ.00.05

ԱՌՍՏԱՄՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Հանցավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1030/

200.            

ԺԲ.00.05

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՆՆԱ

Պենիտենցիար հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3743/

201.            

ԺԲ.00.05

ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ

Հափշտակությունների որակման առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական իրավունքի.

http://etd.nla.am/1032/

http://councils.ysu.am/pdf_files/001_Aslanyan%20Arayik.pdf

202.            

ԺԲ.00.05

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/3873/

 

203.            

ԺԲ.00.05

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԷՐԻԿ

Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/7205/

204.            

ԺԲ.00.05

ԱՐՍԵՆՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ

Վաղեմության ժամկետները քրեական իրավունքում.

http://etd.nla.am/6332/

205.            

ԺԲ.00.05

Գևորգյան Տաթևիկ

Հանցագործությունների համակցության քրեաիրավական հիմնախնդիրները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Tatevik_Gevorgyan.pdf

206.            

ԺԲ.00.05

ԳՅՈԺԳՅԱՆ ԱՐԱՄ

Հարկային հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ըստ ՀՀ և ՌԴ օրենսդրության.

http://etd.nla.am/6702/

 

207.            

ԺԲ.00.05

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

Խարդախությունների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/3874/

208.            

ԺԲ.00.05

Գրիգորյան  Լալա

Հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Lala_Grigoryan.pdf

209.            

ԺԲ.00.05

Դավիդյան Դավիթ

Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության քրեաիրավական և քրեաբանական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3690/

 

210.            

ԺԲ.00.05

Զիլֆիմյան Դավիթ

Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների քրեաիրավական և քրեակատարողական բնութագիրըմ

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2020/001-Davit_Zilfimyan.pdf

211.            

ԺԲ.00.05

ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման առանձնահատկությունները կին դատապարտյալների նկատմամբ.

http://etd.nla.am/1170/

 

212.            

ԺԲ.00.05

Խաչատրյան Հռիփսիմե

Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2020/001-Hripsime_Khachatryan.pdf

213.            

ԺԲ.00.05

Կարապետյան  Էդգար

Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը հայաստանի հանրապետությունում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2019/001-Edgar_Karapetyan.pdf

214.            

ԺԲ.00.05

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԴԳԱՐ

Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/10840/

 

215.            

ԺԲ.00.05

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԳՈՀԱՐ

Բժշկական գաղտնիքի քրեաիրավական պաշտպանությունը.

http://etd.nla.am/10023/

216.            

ԺԲ.00.05

Հովհաննիսյան Արման

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/5842/

217.            

ԺԲ.00.05

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

Բռնության իրավահամեմատական վերլուծությունը քրեական իրավունքում.

http://etd.nla.am/1251/

218.            

ԺԲ.00.05

ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ

Թմրամոլության դեմ պայքարի քրեաիրավական և քրեաբանական հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/4427/

 

219.            

ԺԲ.00.05

ՄԱՆԱՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

Ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3334/

 

220.            

ԺԲ.00.05

Մանուկյան Անդրանիկ

Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը. արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները.

http://etd.nla.am/3904/

 

221.            

ԺԲ.00.05

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆՆԱ

Անչափահասների հանցավորության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/6776/

222.            

ԺԲ.00.05

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ

Քրեական պատժի նպատակների իրագործման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6797/

223.            

ԺԲ.00.05

ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԳՈՌ

Մաքսանենգության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/6765/

224.            

ԺԲ.00.05

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀԱՅԿ

սեղմագիր

Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/10778/

https://www.bok.am/sites/default/files/2020-06/063_H.Mkrtchyan.pdf

225.            

ԺԲ.00.05

Մնացականյան արտակ

Զինվորական ենթակայության կարգի և զինծառայողների կանոնագրքային փոխհարաբերությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/6016/

 

226.            

ԺԲ.00.05

ՄՈՀԻԵԴԴԻՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ

Հանցագործության և պատժի հիմնահարցերը մուսուլմանական իրավական համակարգում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

http://etd.nla.am/6667/

 

227.            

ԺԲ.00.05

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՎԱՀԵ

Անզգուշությամբ մահ պատճառելու քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6640/

 

228.            

ԺԲ.00.05

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ

Կալանքը որպես պատժատեսակ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության.

http://etd.nla.am/5506/

 

229.            

ԺԲ.00.05

ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/3900/

 

230.            

ԺԲ.00.05

Պողոսյան Սևակ

Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Sevak_Poghosyan.pdf

231.            

ԺԲ.00.05

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԺԵՆՅԱ

Հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/6935/

232.            

ԺԲ.00.05

ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆՆԱ

Մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու քրեաիրավական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1414/

233.            

ԺԲ.00.05

ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

Մարմնավաճառության հետ կապված քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնահարցեր.

http://etd.nla.am/4385/

234.            

ԺԲ.00.05

ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

Մարմնավաճառության հետ կապված քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնահարցեր.

http://etd.nla.am/3779/

235.            

ԺԲ.00.05

ՕՀԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի. առկա վիճակը, հիմնախնդիրները, կատարելագործման ուղիները.

http://etd.nla.am/3882/

 

236.            

ԺԲ.00.05

ՖԻԴԱՆՅԱՆ ԱՐԱ

Հանցանք կատարած անձանց հանձնելու քրեաիրավական կարգավորումը.

http://etd.nla.am/4382/

237.            

ԺԲ.00.05 12.00.05

Алекян Анаит

Проблемы правоприменительной практики за корыстные преступления против государственной власти

http://etd.nla.am/3598/

 

238.            

ԺԲ.00.05 12.00.05

РАШИДЯН АНДРАНИК

Проблемы реализации уголовной ответственности за групповые преступления.

http://etd.nla.am/5940/

239.            

ԺԲ.00.05 12.00.05

ХАЧАТРЯН АВЕТИК

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

http://etd.nla.am/5191/

240.            

ԺԲ.00.05
12.00.05

ԱՇՐԱՖՅԱՆ ՆԵԼԼԻ

Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական եվ գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով)

https://rau.am/uploads/post/editor_image/Nelly_1613655859.pdf

ԺԲ.00.06 - Միջազգային իրավունք

 

241.            

ԺԲ.00.06

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼԱՈՒՐԱ

Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցեր.

http://etd.nla.am/3881/

242.            

ԺԲ.00.06

ԵՐԵՄՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

Ռազմական գործողություններ վարելու նոր միջոցների կիրառության միջազգային-իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր.

http://etd.nla.am/4417/

 

243.            

ԺԲ.00.06

ԽԵՉՈՅԱՆ ԱՆԻ

Սևրի պայմանագիրը՝ որպես միջազգային իրավունքի առաջադիմական զարգացման գործոն.

http://etd.nla.am/1178/

 

244.            

ԺԲ.00.06

հակոբյան կարինե

Մարդու էկոլոգիական իրավունքները և դրանց երաշխավորման միջազգային իրավական գործիքակազմը.

http://etd.nla.am/6108/

245.            

ԺԲ.00.06

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ

Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները.

http://etd.nla.am/1229/

 

246.            

ԺԲ.00.06 

Մանթաշյան Սոնա

Հայաստանի տարածքային շահերին վերաբերվող XX դարի սկզբին ստորագրված պայմանագրերի վավերականության խնդիրը

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Sona_Mantashyan.pdf

247.            

ԺԲ.00.06

Մեղրյան Զինավոր

Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում.

http://etd.nla.am/4373/

248.            

ԺԲ.00.06

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄՀԵՐ

Միջազգային քրեական դատարանների արդարադատական գործունեության առանձնահատկությունները և դրանց ակտերի նախադեպային նշանակությունը.

http://etd.nla.am/4419/

 

249.            

ԺԲ.00.06

ՅԱՐՄԱԼՈՅԱՆ ՀՐԱՉԻԿ

ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի դերակատարությունը միջազգային իրավաստեղծման գործընթացում.

http://etd.nla.am/4410/

250.            

ԺԲ.00.06 

Չոբանյան Գրիգոր

Պետությունների տնտեսական ինքնիշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում

http://councils.ysu.am/pdf_files/001/2021/001-Grigor_Chobanyan.pdf

251.            

ԺԲ.00.06

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ

Կրթության իրավունքի միջազգային իրավական կարգավորումը և ազգային իմպլեմենտացիայի հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

http://etd.nla.am/3870/

 

252.            

ԺԲ.00.06

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ

Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում.

http://etd.nla.am/4376/

253.            

ԺԲ.00.06

ՏՈՒՄԱՆՈՎ ԳԵՎՈՐԳ

Ինքնապաշտպանությունը միջազգային իրավունքում. արդի խնդիրները և զարգացման հեռանկարները.

http://etd.nla.am/3880/

254.            

ԺԲ.00.06 12.00.06

АРАМЯН АРАМ

Ցեղասպանության և մարդկայնության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների ժխտումը և խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակումը. միջազգային-իրավական ասպեկտներ.

http://etd.nla.am/3753/

 

255.            

ԺԲ.00.06
12.00.06

Գրիգորյան Հայկ

Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային իրավական և կազմակերպական հիմքերը

https://rau.am/uploads/post/editor_image/%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD_1620670582.pdf

 

 

256.            

00.02

Եզեկյան Արմեն

Մերժված է

Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/8380/

257.            

12.00.03

НИКОГОСЯН ЕВГЕНИЯ

Հեղինակի անձնական ոչ գույքային իրավունքների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները (համեմատական-իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/4411/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%95.%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD.pdf

258.            

12.00.03

САРГИЗОВ ЛЕВОН

 

Рекламная деятельность как вид предпринимательской деятельности в Республике Армения.

http://etd.nla.am/7736/

259.            

12.00.03
12.00.14
платный контент

ЯНИНА ЕЛЕНА

Гражданско-правовое регулирование информации.

http://etd.nla.am/7188/
https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-informatsionnoi-bezopasnosti/read

260.            

12.00.04
платный контент

 Айрапетян Юрий

Доступность правосудия в гражданском процессе Республики Армения и законодательные гарантии ее реализации.

http://etd.nla.am/7751/

http://www.dslib.net/law-sciences/dostupnost-pravosudija-v-grazhdanskom-processe-respubliki-armenija-i.html

261.            

12.00.08

Акопян Ануш

 

Уголовно-правовое значение поощрительных норм в борьбе со взяточничеством (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/10815/

 

262.            

12.00.08

ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ ԱՐԱՄ

Проблемы ошибки в уголовном праве (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/7127/

https://docplayer.com/46058141-Problemy-oshibki-v-ugolovnom-prave.html

263.            

12.00.08Р.Ф

платный контент

ГОРЯЧЕВА ВЛАСТА

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим как институт уголовного права.

http://etd.nla.am/7115/

https://www.dissercat.com/content/osvobozhdenie-ot-ugolovnoi-otvetstvennosti-v-svyazi-s-primireniem-s-poterpevshim-kak-institu/read

264.            

12.00.1 платный контент

ДАЛЛАКЯН ЛИЛИТ

Проблемы правового статуса кассационного суда РА (историко-правовой и теоретико-практический анализ).

http://etd.nla.am/7427/

https://search.rsl.ru/ru/record/01008081980

265.            

12.00.1
платный контент

Мардоян Александр

Терроризм как международное преступление.

http://etd.nla.am/9529/
http://www.dslib.net/pravo-evropy/terrorizm-kak-mezhdunarodnoe-prestuplenie.html

266.            

12.00.1
платный контент

Ширанзаи Розита

Шариат и проблемы защиты детей в правовой системе Исламской Республики Иран (теоретико-правовой анализ).

http://etd.nla.am/9533/
http://www.disslib.org/sharyat-y-problemy-zashchyty-detej-v-pravovoj-systeme-yslamskoj-respublyky-yran.html

267.            

платный контент

 

Некоторые теоретические проблемы государственной власти.

http://etd.nla.am/9424/
http://www.dslib.net/teoria-prava/nekotorye-teoreticheskie-problemy-gosudarstvennoj-vlasti.html

268.            

платный контент

 

Ժառանգումն ըստ կտակի.

http://etd.nla.am/1226/
https://diplomayin.am/ashxatanq/3382/

269.            

платный контент

Апиян Сусанна

Правовое воспитание: понятие, формы, методы, пути совершенствования.

http://etd.nla.am/9403/
http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoe-vospitanie-ponjatie-formy-metody-puti-sovershenstvovanija.html

270.            

 

Алекян Анаит

Проблемы правоприменительной практики за корыстные преступления против государственной власти (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/7647/

 

271.            

 

Ալավերդյան Ռոման

Սեփականության դեմ ուղղված շահադիտական-բռնի հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1008/

272.            

 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ

Պառլամենտական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը (իրավահամեմատական վերլուծություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի օրինակով).

http://etd.nla.am/1011/

 

273.            

 

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/1050/
https://opac.flib.sci.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178734

274.            

 

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ

Մարմնական վնասվածքներ հասցնելու, ծեծի և խոշտանգման մոտիվացիոն առանձնահատկությունները.

http://etd.nla.am/1072/
https://www.semanticscholar.org/paper/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D6%81%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%2C-%D5%AE%D5%A5%D5%AE%D5%AB-%D6%87-%D5%AD%D5%B8%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%B2%D5%B5%D5%A1%D5%B6/00d9c44e9ff1cd75c134779c27b9279f234a8710

275.            

 

ԳԵՂԵՑԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Արևմտահայերի կանոնադրության իրավաքաղաքական գաղափարները /պատմաիրավական վերլուծություն/.

http://etd.nla.am/1093/

276.            

 

ԴԱՆԻԲԵԿՅԱՆ ԱՆՆԱ

Առևտրային և այլ կազմակերպություններում ծառայության շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները. քրեաիրավական հետազոտություն.

http://etd.nla.am/6645/

 

277.            

 

ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ

Վարչական արդարադատությունը հետխորհրդային երկրներում՝ կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1172/

278.            

 

Խաչատրյան Արտուր

Актуальные проблемы теории и практики юридической ответственности.

http://etd.nla.am/7144/

279.            

 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ

Քաղաքացիական հասարակության իրավական հիմունքները և ինստիտուցիոնալ համակարգի տեսական-իրավական հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

http://etd.nla.am/5806/

 

280.            

 

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՂՎԱՆ

Դատախազական գործունեությունը և խուլիգանության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները (պատմատեսական և քրեաիրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/1249/

https://koha.anau.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33391&query_desc=pb%3A%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6%20%D5%84%D5%A5%D5%AE%2C

281.            

 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿ

Դատական նախադեպի էությունը և դերը նորմատիվ կարգավորման համակարգում.

http://etd.nla.am/1253/

282.            

 

ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ Ա.

Դատական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (համատեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ).

http://etd.nla.am/1289/

 

283.            

 

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԱՀԱԿ

Համայնքային ծառայության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1263/
http://publishing.ysu.am/files/Hanrayin_tsarayutyan_iravakan_kargavorumy_HH-um.pdf

284.            

 

ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

Քաղաքացիական հայցի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/1292/

285.            

 

ՄԵԼԻՔՅԱՆ Ռ.

Վերաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/1302/
http://ysu.am/static_f/85.pdf

286.            

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ԼՅՈՒԲԱ

Կիլիկիայի հայկական պետության քրեական իրավունքը.

http://etd.nla.am/1312/

287.            

 

Սամվել Դիլբանդյան

 

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում.

http://etd.nla.am/1119/

288.            

 

 

19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևելահայ լիբերալ իրավաքաղաքական միտքը

http://etd.nla.am/1168/

289.            

 

 

19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևելահայ լիբերալ իրավաքաղաքական միտքը.

http://etd.nla.am/1168/

290.            

 

 

Актуальные проблемы международно-правового регулирования территориальных споров.

http://etd.nla.am/9421/

291.            

 

 

Актуальные проблемы совершенствования частного права в Армении.

http://etd.nla.am/9395/

292.            

 

 

Верховный Совет Республики Армения.

http://etd.nla.am/9499/

293.            

 

 

Взаимоотношения Конституционного суда РА с другими государственными органами.

http://etd.nla.am/9407/

294.            

 

 

Гражданско-правовое регулирование лизинга (на материалах РА).

http://etd.nla.am/9463/

295.            

 

 

Доведение до самоубийства как состав деяния.

http://etd.nla.am/9535/

296.            

 

 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в национальном праве Республики Армения (конституционно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/9453/

 

297.            

 

 

Защита прав человека при немеждународных вооруженных конфликтах.

http://etd.nla.am/9459/

298.            

 

 

Изменения обстоятельств и их последствия для договорных правоотношений.

http://etd.nla.am/7707/

299.            

 

 

Классические концепции правопонимания и современные парадигмы: проблемы методологии и теории.

http://etd.nla.am/7000/

300.            

 

 

Конституционное регулирование прав собственности и экономической деятельности: опыт Армении и ряда зарубежных стран.

http://etd.nla.am/9507/

 

301.            

 

 

Конституция Российской Федерации 1993г.

http://etd.nla.am/9401/

302.            

 

 

Лишение свободы и актуальные проблемы его исполнения в Республике Армения.

http://etd.nla.am/9527/

303.            

 

 

Международно-правовая ответственность за международные преступления.

http://etd.nla.am/9461/

304.            

 

 

Методика расследования уголовных дел о терроризме (о материалам СНБ РА).

http://etd.nla.am/9465/

305.            

 

 

Методологические, историко-философские и теоретико-правовые аспекты прав человека.

http://etd.nla.am/7110/

306.            

 

 

Многообразие и особенности современных правовых систем в условиях глобализации и правовой унификации (теоретико-правовой анализ.

http://etd.nla.am/6876/

 

307.            

 

 

Насильственная преступность в Республике Армения.

http://etd.nla.am/7145/

308.            

 

 

Независимость судей в Республике Армения: судоустройственные и уголовно-процессуальные гарантии.

http://etd.nla.am/9514/

 

309.            

 

 

Некоторые вопросы международно-правового регулирования применения новых средств ведения военных действий.

http://etd.nla.am/7360/

 

310.            

 

 

Некоторые проблемы правопреемства государств в отношении международно-правовой ответственности.

http://etd.nla.am/7397/

 

311.            

 

 

Обычай в современном международном праве.

http://etd.nla.am/5196/

312.            

 

 

Организационно-правовые основы деятельности органов управления культурой Армении (1920-2000гг.).

http://etd.nla.am/9398/

313.            

 

 

Организация и юрисдикция суда ЕС: проблемы взаимодействия с европейским судом по правам человека.

http://etd.nla.am/9396/

 

314.            

 

 

Основания международно-правовой ответственности государств за совершение преступления геноцида.

http://etd.nla.am/9457/

315.            

 

 

Особенности международно-правового признания государств возникших в результате национально-освободительных движений.

http://etd.nla.am/9464/

 

316.            

 

 

Особенности молодежной преступности в регионах Грузии и ее предотвращение.

http://etd.nla.am/9531/

317.            

 

 

Особенности толкования правовых актов высшими судебными инстанциями.

http://etd.nla.am/9455/

318.            

 

 

Отрицание геноцида и других преступлений против человечности и ограничение права на свободу слова: международно-правовые аспекты.

http://etd.nla.am/7768/

 

319.            

 

 

Полномочия ООН в области поощрения демократии.

http://etd.nla.am/9538/

320.            

 

 

Права человека в Армении: проблемы теории и истории.

http://etd.nla.am/6881/

321.            

 

 

Право, как социально-исторический феномен: теоретико-юридический анализ.

http://etd.nla.am/7246/

322.            

 

 

Правовое регулирование обращения акций на рынке ценных бумаг.

http://etd.nla.am/9511/

323.            

 

 

Правовые отношения в сфере реализации международного частного права (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/7183/

 

324.            

 

 

Правовые проблемы института индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и Республике Армения.

http://etd.nla.am/7038/

325.            

 

 

Правовые проблемы института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в РФ И РА ( сравнительно-правовой анализ ).

http://etd.nla.am/9506/

 

326.            

 

 

Преступления, совершаемые иностранцами в России.

http://etd.nla.am/6965/

327.            

 

 

Пробелы в праве и проблемы их устранения (теоретико-практический анализ).

http://etd.nla.am/9406/

328.            

 

 

Проблемы борьбы с отмыванием доходов приобретенных назаконным путем (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/9432/

 

329.            

 

 

Проблемы законодательного процесса в Республике Армения.

http://etd.nla.am/9423/

330.            

 

 

Проблемы квалификации и дифференциации преступлений по признакам субъекта.

http://etd.nla.am/9422/

331.            

 

 

Проблемы квалификации убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженного с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

http://etd.nla.am/9425/

 

332.            

 

 

Проблемы конституционно-правовой ответственности президента РФ и РА (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/9449/

 

333.            

 

 

Проблемы международного-правового регулирования трансграничных водных ресурсов.

http://etd.nla.am/10746/

334.            

 

 

Проблемы международной правосубъектности Республики Армения.

http://etd.nla.am/9426/

335.            

 

 

Проблемы ограниченной вменяемости.

http://etd.nla.am/9501/

336.            

 

 

Проблемы отграничения убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.

http://etd.nla.am/9417/

 

337.            

 

 

Проблемы отграничения убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.

http://etd.nla.am/9417/

338.            

 

 

Проблемы охраны интересов семьи уголовно-правовыми средствами.

http://etd.nla.am/6954/

339.            

 

 

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности (авторское право и смежные права).

http://etd.nla.am/9498/

340.            

 

 

Проблемы правового регулирования личных неимущественных прав автора (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/7730/

 

341.            

 

 

Проблемы развития состязательного судопроизводства в современный период (теоретическое и правоприменительное исследование).

http://etd.nla.am/6877/

 

342.            

 

 

Проблемы разработки единой теории борьбы с преступностью в Республике Армения (историко-теоретический анализ).

http://etd.nla.am/9537/

 

343.            

 

 

Проблемы реализации уголовного правосудия в суде апелляционной инстанции (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/7749/

 

344.            

 

 

Проблемы соучастия.

http://etd.nla.am/9462/

345.            

 

 

Проблемы типологии восприятия права в условиях правовой глобализации.

http://etd.nla.am/7109/

346.            

 

 

Проблемы уголовной ответственности за мошенничество (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/7120/

 

347.            

 

 

Проблемы уголовной ответственности за составные преступления (сравнительно-правовое исследование).

http://etd.nla.am/9399/

348.            

 

 

Проблемы уголовной ответственности за убийство, совершенное и состоянии сильного душевного волнения (аффекта).

http://etd.nla.am/9394/

 

349.            

 

 

Пути усовершенствования средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.

http://etd.nla.am/9504/

350.            

 

 

Расследование дела в системе уголовно-процессуальных функций (сравнительно-правовой анализ).

http://etd.nla.am/9513/

 

351.            

 

 

Реалистическая концепция права и проблемы судебного правотворчества.

http://etd.nla.am/7176/

352.            

 

 

Роль европейских судебных учреждений в защите прав человека.

http://etd.nla.am/9450/

353.            

 

 

Самооборона в международном праве: современные проблемы и перспективы развития.

http://etd.nla.am/7173/

354.            

 

 

Система органов местного самоуправления в Республике Армения.

http://etd.nla.am/9397/

355.            

 

 

Соотношение законности и правопорядка и проблемы их обеспечения.

http://etd.nla.am/9408/

356.            

 

 

Судебная система Европейского Союза: проблемы разграничения юрисдикции.

http://etd.nla.am/9467/

357.            

 

 

Судебный прецедент в правовых системах постсоветских государств (проблемы теории и практики).

http://etd.nla.am/6950/

 

358.            

 

 

Товарные биржи как субъекты предпринимательских отношений.

http://etd.nla.am/9508/

359.            

 

 

Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: теория и практика правового регулирования.

http://etd.nla.am/9414/

 

360.            

 

 

Уголовно-правовая политика Республики Армения в сфере национальной безопасности.

http://etd.nla.am/7764/

361.            

 

 

Уголовно-правовое регулирование ответственности за терроризм: состояние, проблемы, перспективы.

http://etd.nla.am/9539/

362.            

 

 

Уголовно-процессуальные гарантии права на справедливое судебное разбирательство.

http://etd.nla.am/9433/

 

363.            

 

 

Федерация как форма национально-государственного устройства.

http://etd.nla.am/9524/

364.            

 

 

Эволюционные тенденции конституционного порядка ЕС: институционное измерение.

http://etd.nla.am/9410/

365.            

 

 

Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացումը լոկալ կոնֆլիկտների միջազգային իրավական կարգավորման համատեքստում.

http://etd.nla.am/1374/

 

366.            

 

 

Ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային իրավական կարգավորումը.

http://etd.nla.am/1200/

367.            

 

 

Ահաբեկչության դեմ պայքարի քրեաիրավական և կրիմինոլոգիական հիմնախնդիրները.

http://etd.nla.am/1220/

368.            

 

 

ԱՄՆ դատական համակարգի առանձնահատկությունները.

http://etd.nla.am/1334/

369.            

 

 

Ամուսինների գույքային իրավահարաբերություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության.

http://etd.nla.am/1207/

 

370.            

 

 

Անզգույշ հանցավորությունը և դրա կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1430/

371.            

 

 

Անկախ դատական իշխանության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (սահմանադրական, իրավական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/1255/

 

372.            

 

 

Անկայուն և անցումային հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում).

http://etd.nla.am/1404/

 

373.            

 

 

Անձի ազատ տեղաշարժը Եվրոպական միությունում.

http://etd.nla.am/1186/

374.            

 

 

Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

http://etd.nla.am/1115/

375.            

 

 

Անձի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը.

http://etd.nla.am/1075/

376.            

 

 

Անձի պետաիրավական կարգավիճակը եվրոպական սահմանադրաիրավական զարգացումների համատեքստում.

http://etd.nla.am/1408/

377.            

 

 

Անշարժ գույքը որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների օբյեկտ.

http://etd.nla.am/1227/

378.            

 

 

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրներն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (քրեաիրավական և կրիմինալոգիական վերլուծություն).

http://etd.nla.am/6809/

 

379.            

 

 

Անվավեր գործարքների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ.

http://etd.nla.am/1211/

380.            

 

 

Աշխատողի կարգապահական պատասխանատվությունը.

http://etd.nla.am/1415/

381.            

 

 

Ապրանքային (սպասարկման) նշանի իրավական կարգավորումը և դրա պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ.

http://etd.nla.am/1014/

 

382.            

 

 

Ապրանքների ազատ տեղաշարժի և սպառողների շահերի պաշտպանության հարաբերակցությունը Եվրոպական Միությունում.

http://etd.nla.am/1384/

 

383.            

 

 

Ապօրինի և կեղծ ձեռնարկատիրության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1340/

 

384.            

 

 

Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ.

http://etd.nla.am/1258/

385.            

 

 

Արդար դատաքննության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

http://etd.nla.am/1418/

 

386.            

 

 

Արդարության կատեգորիայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը իրավաքաղաքական մտքի պատմության համատեքստում.

http://etd.nla.am/6154/

387.            

 

 

Արևմտահայերի կանոնադրության իրավաքաղաքական գաղափարները /պատմաիրավական վերլուծությո